شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:25

افتتاحیه جشنواره نوروزی نوروزگار 97

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  افتتاحیه جشنواره 

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:24

آماده سازی محوطه جشنواره

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  آماده سازی محوطه جشنواره

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:23

استیج شبانه پاپ-محلی

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  استیج شبانه پاپ-محلی

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:20

طراحی و اجرای خانه شمال

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  طراحی و اجرای خانه شمال

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:17

حرکات آئینی اقوام

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  حرکات آئینی اقوام

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:15

نقالی و سیاه بازی

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  نقالی و سیاه بازی

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:12

اجرای نمایش کودک با کامیونت سیار

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  اجرای نمایش کودک با کامیونت سیار

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:10

غرفه های ایران شناسی

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  غرفه های ایران شناسی

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:08

نمایش سیرک ایران و آفریقا

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  نمایش سیرک ایران و آفریقا

منتشرشده در نوروزگار
شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:06

طراحی و اجرای چادرهای عشایر

موسسه فروغ فلق برگزار کرد

جشنواره نوروزگار 97  -  طراحی و اجرای چادرهای عشایر

منتشرشده در نوروزگار
صفحه1 از2